Algemene voorwaarden LeadSeo Websiteleads en Online Marketing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de gebruiker en LeadSeo.nl.
 • Tenzij anders is vermeld wordt in deze algemene voorwaarden onder elke wijze van communicatie, communicatie in digitale vorm verstaan.
 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 • Indien en voor zover het bepaalde in een overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 • Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Op verlangen van de wederpartij is LeadSeo.nl dan wel de opdrachtgever verplicht in onderhandeling te treden ten einde een redelijke vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen.

Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld is elk aanbod en iedere offerte vrijblijvend.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de door hem ondertekende bevestiging in het bezit heeft gesteld van LeadSeo.nl
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Looptijd en opzegging

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de overeenkomst ter zake van LeadSeo.nl aangegaan voor de duur van 3 of 12 maanden.
 • Overeenkomsten worden stilzwijgend verlengt. Proefabonnementen stoppen automatisch.
 • De overeenkomst kan steeds maandelijks worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van respectivelijk twee maanden bij een jaarabonnement en 1 maand bij een kwartaalabonnement.

Betalingsvoorwaarden

 • Tenzij anders is overeengekomen worden alle uit hoofde van de overeenkomst door de opdrachtgever verschuldigde betalingen achteraf per bank voldaan.
 • nl stelt de facturen langs elektronische weg ter beschikking van de opdrachtgever.
 • Indien een verschuldigde betaling meerdere malen niet wordt betaald is de opdrachtgever op vordering van LeadSeo.nl verplicht de betaling, inclusief wettelijke rente en administratiekosten per overboeking te verrichten. Betaling daarvan dient te geschieden binnen de factuur gestelde termijn, op de door LeadSeo.nl voorgeschreven wijze.
 • Betalingen dienen te worden voldaan binnen de factuur gestelde termijn van 14 dagen, op de door LeadSeo.nl voorgeschreven wijze.

Aansprakelijkheid

 • Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is LeadSeo.nl niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen, gevolgschade, geleden verlies en gederfde winst.
 • nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen die in de programmatuur optreden .
 • De opdrachtgever wordt geadviseerd om voor gebruikers van zijn website, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kenbaar te maken dat ter zake van LeadSeo.nl gebruik wordt gemaakt van webtracking-software. De opdrachtgever vrijwaart LeadSeo.nl ter zake van alle aanspraken van derden.
 • nl is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade in verband met de in deze algemene voorwaarden vastgestelde gebruiksbeperkingen.
 • Elke gebruiker vrijwaart LeadSeo.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels de webruimte van LeadSeo.nl verstrekte bedrijfs- en persoonsgegevens onrechtmatig zijn.

Intellectueel eigendom

Alle rechten op ter beschikking gestelde programmatuur en informatie op de website berusten uitsluitend bij LeadSeo.nl.

Geheimhouding

Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door de LeadSeo.nl aangeleverde bedrijfs- en persoonsgegevens. De door LeadSeo.nl aangeleverde informatie zal enkel worden gebruikt voor de eigen onderneming. LeadSeo.nl verklaart dat de van de website van opdrachtgever verkregen gegevens alleen zullen worden gebruikt om opdrachtgever te informeren over de bezoekers aan zijn website. Daarnaast zal LeadSeo.nl deze gegevens niet beschikbaar stellen aan derden en zorgdragen dat derden ook niet bij websitegegevens van opdrachtgever kunnen komen.

Slotbepalingen

 • Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en LeadSeo.nl is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan zijn partijen – alvorens een beroep te doen op de rechter – verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Tenzij een dwingende wettelijke regeling anders voorschrijft is uitsluitend de rechtbank dan wel de sector kanton in het arrondissement van de vestigingsplaats van LeadSeo.nl bevoegd van geschillen kennis te nemen.

LeadSeo.nl is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen via: info@leadseo.nl

Privacy Policy LeadSeo Websiteleads en Online Marketing

LeadSeo zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. LeadSeo zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

LeadSeo gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling of offerteaanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het het proces van offerte aanvragen bij LeadSeo zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling of offerteaanvraag en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website persoonlijker maken.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via onze website.

Indien u bij LeadSeo een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een speciale actie, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, en de respons op onze marketingacties te meten.

LeadSeo verkoopt uw gegevens niet.
Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verkocht worden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. LeadSeo gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens het winkelen bij LeadSeo geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van LeadSeo, dan kunt u contact met ons opnemen via info@leadseo.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Algemene voorwaarden en Privacy Policy LeadSeo Websiteleads en Online Marketing
5 (100%) 2 votes